เมนูหลัก

รบ102การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น
Introduction to Public Administration
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:รบ324, รบ421, รบ422
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิด และทฤษฎีทางการบริหารรัฐกิจ องค์การและการจัดการงานภาครัฐ กระบวนการบริหารองค์การ การบริหารนโยบายสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่ และพัฒนาการและแนวโน้มของการศึกษาบริหารรัฐกิจ

Concepts and theories of public administration, organization and government management, organization process management, public policy management, relationships between public and private sector, human resource management, principle of new government management and
development and trends of public administration management studies.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47