เมนูหลัก

รบ104กฎหมายเบื้องต้น
Introduction to Law
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:รบ231, รบ232, รบ331
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมาย วิวัฒนาการ หลักพื้นฐานของกฎหมายแพ่งและกฎหมายเอกชน ความสัมพันธ์ของวิชากฎหมายกับศาสตร์แขนงอื่นๆ การใช้และการตีความกฎหมาย ระบบกฎหมายที่สำคัญของโลก ระบบกฎหมายไทย หลักผู้ทรงสิทธิในกฎหมาย ประเภทของสิทธิ การใช้สิทธิ ที่มาของสิทธิ
การเปลี่ยนแปลง การโอนและการระงับซึ่งสิทธิ หลักฐานแห่งสิทธิ หลักสำคัญในกฎหมายลักษณะต่างๆ
Meaning, evolution, fundamental principles of civil and private law; relationship between law and other disciplines; application and interpretation of laws; major legal systems of the world; Thai legal system; principles of the right
holders; types, exercising sources, changes, transference, extinction and evidence of rights, principles in various types of law.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47