เมนูหลัก

สศ302โภชนศาสตร์และการให้อาหารโค
Cattle Nutrition and Feeding
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, โคนมและโคเนื้อ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: สศ200
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี สมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์17:30-20:00AT1318112C330W    
  อาทิตย์17:30-20:00AT1318112C      
  เสาร์20:00-23:30AT1318112L      
  อาทิตย์20:00-23:30AT1318112L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ สวก
Course Description
สภาพและปัญหาการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องในเขตร้อน ระบบย่อยอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ขบวนการกินและการบดเคี้ยวอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง จุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน วัตถุดิบอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง อาหารข้น อาหารหยาบสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง การวิเคราะห์โภชนะในวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ ความต้องการโภชนะในโค การประกอบสูตรอาหารสำหรับโคในช่วงอายุต่างๆ
Situation and problems of ruminants production in the tropics, digestion system in ruminants, ingestion and mastication in ruminants, microorganisms in the rumen, feed resources for ruminants, concentrate feeds and roughages for ruminants,
chemical analysis of feed resources, nutrients requirements for cattle, feed formulation for each stages of cattle
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47