เมนูหลัก

สศ352การจัดการฟาร์มโคนมและโคเนื้อ
Dairy and Beef Cattle Farm Management
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, โคนมและโคเนื้อ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ธุรกิจของฟาร์มโคนมและโคเนื้อสมัยใหม่ การจัดทำแผนและการจัดการฟาร์มเชิงธุรกิจ การจัดการเลี้ยง การให้อาหาร และการสุขาภิบาลโคในระยะต่างๆของการให้ผลผลิต แนวทางการจัดการฟาร์มเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเนื้อและนมที่อยู่บนพื้นฐานความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Business of modern dairy and beef cattle farm, farm business plan and commercial farm management, farming, feeding and health management in each stage of productivity, farm management approach to improve efficiency of milk and
meat production based on safety and environmental friendly
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47