เมนูหลัก

พส210พืชสวนประดับเบื้องต้น
Fundamental of Ornamental Horticulture
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:พส360, พส360
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความสำคัญของพืชสวนประดับ การจำแนกไม้ดอกไม้ประดับ เทคนิคในการขยายพันธุ์พืชโดยรวม สถานเพาะชำ โรงเรือน และการจัดการฟาร์ม หญ้าสนาม การดูแลรักษาพฤกษชาติ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการออกดอกทั้งภายในและภายนอก ปัญหาที่มักพบระหว่างการเพาะปลูก
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับพร้อมทั้งกรณีศึกษา
The subject consists of describing and identifying plants, techniques of plant propagation techniques of ornamental horticulture including greenhouse and nursery production, turf management, internal and external factors affecting growth
and development, cultural practicing, plant pests and their control, harvesting and post-harvest practicing, ornamental horticultural crop business.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47