เมนูหลัก

พส302ไม้ผลเบื้องต้น
Introduction to Pomology
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:พส415, พส416, พส417
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การจำแนกประเภทไม้ผล ส่วนประกอบต่างๆ ของไม้ผล ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำสวนไม้ผล เช่น การเลือกพื้นที่และการวางผังทำสวนไม้ผล การเตรียมพื้นที่และการปลูกไม้ผล การปฏิบัติดูแลรักษาสวนไม้ผล การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในสวนไม้ผล การขยายพันธุ์ไม้ผล ฮอร์โมนกับการผลิตไม้ผล และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผล เป็นต้น

This subject consists of the classification and cultivar characteristics of fruit crops, biology of leaves, shoots, stems, flowers, fruits, and seeds, factors influencing orchard management, e.g., plant propagation, planting site selection.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47