เมนูหลัก

สก351การพัฒนาชุมชนและสังคมเกษตร
Community and Agricultural Society Development
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาตร์เกษตร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาถึงแนวความคิด ปรัชญา และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคมเกษตร รวมทั้งยุทธวิธีและกระบวนการในงานพัฒนาชุมชนและสังคมเกษตร ตลอดจนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง อีกทั้งการพัฒนาชุมชนและสังคมเกษตร
ภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และกรณีศึกษาการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในประเทศแถบเอเชีย
Concept, philosophy and principles related to community and agricultural society development. Strategies and community and agricultural society development process. Theories related to various aspects of community development, eg. Economy,
society, politic. Community and agricultural society development under the concept of sustainable development. A case study of community development operation in Asia countries.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47