เมนูหลัก

สก351การพัฒนาชุมชนและสังคมเกษตร
Community and Agricultural Society Development
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาตร์เกษตร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-12:0080-301147C1501482W    
  อังคาร13:00-16:3080-301147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รายวิชาเลือกเสรี
  02 พุธ08:00-12:0080-301147C15012822W    
  พุธ13:00-16:3080-301147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รายวิชาเลือกเสรี
Course Description
ศึกษาถึงแนวความคิด ปรัชญา และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคมเกษตร รวมทั้งยุทธวิธีและกระบวนการในงานพัฒนาชุมชนและสังคมเกษตร ตลอดจนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง อีกทั้งการพัฒนาชุมชนและสังคมเกษตร
ภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และกรณีศึกษาการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในประเทศแถบเอเชีย
Concept, philosophy and principles related to community and agricultural society development. Strategies and community and agricultural society development process. Theories related to various aspects of community development, eg. Economy,
society, politic. Community and agricultural society development under the concept of sustainable development. A case study of community development operation in Asia countries.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47