เมนูหลัก

ทพ230ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Soil Science
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
องค์ประกอบ ความสำคัญ กำเนิด และคุณสมบัติของดิน สีดิน ความเป็นกรด-ด่าง ความต้องการปูน ธาตุอาหารพืชในดินและการตรวจวัด การจัดการธาตุอาหารสำหรับการปลูกพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยในการผลิตพืช การวัดและตรวจสอบความชื้นในดิน ระบบการให้น้ำและการระบายน้ำในดิน ความสัมพันธ์ระหว่างดิน
น้ำ พืช อินทรียวัตถุ และจุลินทรีย์ดิน วิธีประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน แผนที่ดินและการจำแนกสมรรถนะของดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินและการอนุรักษ์
The element, important, origin and properties of soil. soil color, pH, Lime requirements, Plant nutrition and measurement, Plant nutrtion management for cropping. Fertilizers and fertilizers used in crop production.Measurement and monitoring soil moisture, Irrigation and drainage system.
The relationship between soil, water, plant, organic matter and soil microorganisms. Methods of evaluating the level of soil fertility. Soil mapping and soil classification. Land used and Soil conservation.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47