เมนูหลัก

ทพ130ปฏิบัติงานฟาร์ม 1
Farm Practice 1
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
จัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานฟาร์ม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ คุ้นเคย เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับพืช ตลอดจนได้เรียนรู้ถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปลูกและดูแลรักษาพืชปลูกในแต่ละช่วงที่แตกต่างกัน

Provide students with farm practice, so that students learn unfamiliar skills practice various aspects of the plant, as well as learn about the activities related to planting and treatment plants grown in different stages.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47