เมนูหลัก

ทพ310เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช
Crop Improvement Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: พธ340 หรือ
ชว340
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีดั้งเดิมและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ประโยชน์และความสำคัญในการปรับปรุงพันธุ์พืช แหล่งพันธุกรรมและวิวัฒนาการของพืช หลักการคัดเลือกพันธุ์ ในการผสมพันธุ์พืช การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการเกษตรสมัยใหม่ และระบบเกษตรแบบอินทรีย์

Study on the conventional methods and biotechnology for plant breeding. The benefits and important of plant breeding, evolution, plant genetic resources, principle of selection, plant development and improvement sutible for modern agriculture and organic system.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47