เมนูหลัก

ทพ331ระบบการทำฟาร์มและการจัดการฟาร์มเชิงการค้า
Commercial Farming Systems and Management
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การจัดการฟาร์มเชิงการค้า โดยการศึกษาโครงสร้างการผลิต การวางแผนการผลิตพืช และหลักการทำบัญชีครัวเรือน หรือในระบบฟาร์ม การจัดการฟาร์มเพื่อการท่องเที่ยว ตลอดจนการตลาดพืช เช่น การจัดการด้านแผนการตลาดและการขาย การศึกษานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตพืช
ศึกษาดูงานนอกสานที่โดยการเยี่ยมชมกิจการฟาร์มพืชที่ประสบความสำเร็จ ปฏิบัติงานฟาร์มในฟาร์มพืชของทางมหาวิทยาลัย
Commercial farm management, study on the structure of production, planning for crop production, household accounting of farm system, Farm management for tourism, marketing, management plan market and sales management,
study on innovation related manufacturing industry plants, field trip, practice in university farm.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47