เมนูหลัก

ทพ331ระบบการทำฟาร์มและการจัดการฟาร์มเชิงการค้า
Commercial Farming Systems and Management
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 ชุมพร
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ07:00-09:00305716C20128W    
  พุธ09:00-12:00305716L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ปณิดา กันถาด
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 420-10-10
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 403
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์ กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์ปณิดา กันถาด กรรมการกำกับห้องสอบ 2
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 403
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชุมพล อังคณานนท์ กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ กรรมการกำกับห้องสอบ 2
Course Description
การจัดการฟาร์มเชิงการค้า โดยการศึกษาโครงสร้างการผลิต การวางแผนการผลิตพืช และหลักการทำบัญชีครัวเรือน หรือในระบบฟาร์ม การจัดการฟาร์มเพื่อการท่องเที่ยว ตลอดจนการตลาดพืช เช่น การจัดการด้านแผนการตลาดและการขาย การศึกษานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตพืช
ศึกษาดูงานนอกสานที่โดยการเยี่ยมชมกิจการฟาร์มพืชที่ประสบความสำเร็จ ปฏิบัติงานฟาร์มในฟาร์มพืชของทางมหาวิทยาลัย
Commercial farm management, study on the structure of production, planning for crop production, household accounting of farm system, Farm management for tourism, marketing, management plan market and sales management,
study on innovation related manufacturing industry plants, field trip, practice in university farm.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47