เมนูหลัก

ทพ450เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
Seed Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ชว310 หรือ
พธ340
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาลักษณะโครงสร้างของเมล็ดพันธุ์พืชที่สำคัญในทางเกษตร กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพและผลผลิตที่สูง การตรวจสอบคุณภาพโดยการหาความบริสุทธิ์ของเมล็ดพืช การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา เทคนิคการดูแลรักษาเมล็ดพืชทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพ
ตลาดของเมล็ดพันธุ์พืช ภายใต้กฎสากลในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์และ กฎการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่บัญญัติโดยสมาคมผู้ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
The structure and characteristics of the seeds of economic importance, factors involved in seed production, quality and high yield seed production, inspection by the determination of seed purity, changes in physiology, technical treatment pre- and post-harvest grain,
and storage of seed with good quality. seeds marketing, under International Rules for Seed Testing, International Seed Testing Association, ISTA and Association of Official Seed Analysts, AOSA.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47