เมนูหลัก

ทพ450เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
Seed Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ชว310 หรือ
พธ340
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:00FP101:813813C1073W    
  พฤหัสบดี15:00-18:00FP ฟาร์มพืช806L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 4
เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 2
6-6-0
1-1-0
สอบกลางภาค: 2 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 105 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 105 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
 ชุมพร
  01 อังคาร08:00-10:00405716C201010W    
  อังคาร13:00-16:00LAB2701L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 420-10-10
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 403
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนิรุต หนูปลอด กรรมการกำกับห้องสอบ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู กรรมการกำกับห้องสอบ 2
Course Description
ศึกษาลักษณะโครงสร้างของเมล็ดพันธุ์พืชที่สำคัญในทางเกษตร กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพและผลผลิตที่สูง การตรวจสอบคุณภาพโดยการหาความบริสุทธิ์ของเมล็ดพืช การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา เทคนิคการดูแลรักษาเมล็ดพืชทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพ
ตลาดของเมล็ดพันธุ์พืช ภายใต้กฎสากลในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์และ กฎการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่บัญญัติโดยสมาคมผู้ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
The structure and characteristics of the seeds of economic importance, factors involved in seed production, quality and high yield seed production, inspection by the determination of seed purity, changes in physiology, technical treatment pre- and post-harvest grain,
and storage of seed with good quality. seeds marketing, under International Rules for Seed Testing, International Seed Testing Association, ISTA and Association of Official Seed Analysts, AOSA.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47