เมนูหลัก

ทพ201เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช
Plant Propagation Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-11:00105 : 801801C25205W    
  ศุกร์10:00-11:00105 : 801801C      
  ศุกร์13:00-16:00FP ฟาร์มพืช806L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 220-20-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 811 ห้อง N108:811
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์และหลักของการขยายพันธุ์พืช การจัดการเรือนเพาะชำและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์พืช ปัจจัยต่อความสำเร็จของการขยายพันธุ์พืช เมล็ดและการรับรองมาตรฐาน วิธีการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการขยายพันธุ์แบบใช้เพศและไม่ใช้เพศ รวมทั้งการดูแลรักษาต้นตอ
ต้นพันธุ์ การขุดล้อมต้นไม้ เมล็ดเทียม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายพันธุ์ที่รวดเร็ว
Meaning, importance, benefits and mainstream of plant propagation. Management of nurseries and equipment suitable for plant propagation. Factors to the success of plant propagation. Seeds and certification. Methods and factors involved in sexual and asexual propagation.
Including the care of rootstock and stem propagation. Digging around trees. Artificial seed. Rapid propagation by tissue culture.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47