เมนูหลัก

ทพ301เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ
Agronomy Production Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาความสำคัญทางอาหารและเศรษฐกิจ ถิ่นกำเนิด แหล่งผลิตที่สำคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การเลือกพันธุ์ปลูก เทคนิคการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปพืชไร่ และการตลาดของพืชไร่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวบาร์เลย์ พืชตระกูลถั่ว ธัญพืชเมืองหนาวต่างๆ งา อ้อย สัปปะรด ปาล์มน้ำมัน ยาสูบ ยางพาราและพืชพลังงานทดแทน เพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลักการรับรองของกรมวิชาการเกษตรและสากล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Study on the importance of food and Economy, the origin, production area, botanical properties, and appropriate environment. Selection of varieties, planting techniques, cultivation, harvesting, the post-harvest technology,Field crops processing and marketing on agronomy
that are important to the economic and industrial sectors, including rice, maize, sorghum, barley, Legumes, Cereal crops, sesame, sugarcane, pineapple, palm oil, tobacco, rubber and renewable energy plant resources to meet the international standards quality or related agencies.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47