เมนูหลัก

ทพ306เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ
Economic Fruit Crops Production Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์10:00-12:00FP102:813813C1064W    
  ศุกร์16:00-19:00FP ฟาร์มพืช806L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 36-6-0
สอบกลางภาค: 2 ก.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 105 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 105 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์สรียา ทรัพย์ศิริ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
ความสำคัญและการตลาดของไม้ผล ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การผลิตไม้ผลตามระบบมาตรฐานเกษตรที่ดีเหมาะสมและระบบอินทรีย์ การสร้างสวนไม้ผล การปลูก การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การผลิตไม้ผลนอกฤดูกาลและไม้ผลกระถาง

Importance and marketing of economic fruits trees. Botanical characteristics. Production of economy fruits according to good agricultural practices and organic standards. To build a fruit orchard, cultivation, propagation, care, harvesting, processing. Off season production and potted plants.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47