เมนูหลัก

ทพ308ระบบมาตรฐานการผลิตพืช
Plant Production Standards Systems
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ทพ200
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมาย ความสำคัญของมาตรฐาน กฎหมายและมาตรฐานการผลิตพืขของประเทศไทยและระหว่างประเทศ องค์กรที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเหมาะสม (GAP) สำหรับพืชอาหาร การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ของประเทศไทยและสากล
การตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ การตลาด ปัญหาและแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการผลิตพืช
Meaning, Importance of standars. Laws and standards of Thailand and international production. Related organizations. Good Agricultural Practices (GAP) for food crops. GAP Plant Certification. Organic production of Thailand and international standards.
Organic Plant Production Certification. Marketing, Problems and guidelines for developing standards for crop production.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47