เมนูหลัก

อป321เทคโนโลยีเครื่องจักรงานไม้และการแปรรูป
Wood Machining and Processing Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความสำคัญ ประเภท และหลักการทำงานของเครื่องจักรงานไม้ การเลือกใช้เครื่องจักร การดูแลรักษาและความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร รวมถึงหลักการคัดเกรดไม้ซุง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแปรรูปไม้ การใช้เทคโนโยลีและเทคนิคในการแปรรูปไม้ การคำนวณปริมาตรไม้

Importance, types and principle of wood machines; machining selection; machinery maintenance and machine safety; principle of log grading; introduction of wood processing; technology and techniques of wood processing; estimating wood volume.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47