เมนูหลัก

กป271ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐกิจสังคม
Introduction of Socioeconomics
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เกษตรป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีการผลิต ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ การค้าระหว่างประเทศ ลักษณะเศรษฐกิจสังคมเมืองและชนบท รวมถึงเศรษฐกิจสังคมในระดับครัวเรือนและระดับชาติ ระบบเศรษฐกิจโลก
มีฝึกปฏิบัติในการศึกษาลักษณะเศรษฐกิจสังคมของชุมชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรและป่าไม้
The theatrical foundation of microeconomics and macroeconomics; Demand and supply theory; Production theory; Consumer theory; Gross domestic product; International trade; Socioeconomics of urban and rural including socioeconomic of household and country;
Economy system; Study practice socioeconomics of agricultural and forestry community.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47