เมนูหลัก

รบ202การเมืองและการปกครองของประเทศไทย
Thailand Politics and Government
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-14:30N106:811811C21192W    
  พฤหัสบดี13:00-14:30N106:811811C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ชั้นปี 219-19-0
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
วิวัฒนาการของการเมืองการปกครองของประเทศไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงเหตุและบริบทที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่อรูปแบบโครงสร้าง อำนาจ สถาบัน พื้นที่ของประชาชน ประเด็นต่างๆ ในด้านการเมืองการปกครองของไทย การรวมอำนาจและการกระจายอำนาจในการ
บริหาร การมีส่วนร่วมทางการเมือง รวมถึงแนวคิดทางการเมืองที่ปรากฏในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของประเทศไทย
Evolution of Thailand politics and government in the past to the present. Considering cause and context of changing in political forms and structures, power, political institution, political space and citizen, various issues in Thai politics and
government, administrative centralization and decentralization, political Participation. Political concept in Thailand political history.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47