เมนูหลัก

รบ203ปรัชญาและจริยธรรมทางการเมือง
Political Ethic and Philosophy
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2566
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
นิยาม ความหมาย และวิวัฒนาการทางปรัชญา และจริยธรรมทางการเมืองการปกครอง ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน และแนวทางการศึกษาปรัชญา รวมถึงระบบคิดและนักปรัชญาทางการเมืองการปกครองที่สำคัญ

Definitions, significances and philosophy evolution and ethical politics theories and approaches such as moral and political ethics since the classic to modern era; Thinking system and knowledge acquirement from well-known political philosophers.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47