เมนูหลัก

รบ211การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
Thai Local Government
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:รบ314
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทฤษฎี แนวคิด หลักการพื้นฐาน และวิวัฒนาการของระบบการบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ตลอดจนลักษณะโครงสร้างและรูปแบบ พร้อมทั้งเข้าใจถึงวิวัฒนาการของระบบการบริหารราชการแผ่นดินสมัยใหม่ในประเทศไทย ตลอดจนความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

Theories, approaches, basic principles and evolution, structure and form of regional and local government. Evolution of Thai modern government system. Study in power relation among central, regional and local government.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47