เมนูหลัก

รบ321นโยบายสาธารณะและการวางแผน
Public Policy and Planning
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร16:00-18:00N203:811811C20191W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00N203:811811C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ชั้นปี 321-19-2
สอบกลางภาค: 2 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 115 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ศศิมินตรา บุญรักษา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 3 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 115 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
หลักการนโยบายสาธารณะ ขั้นตอนและกระบวนการของนโยบายสาธารณะรวมถึงการวางแผน วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ กระบวนการในการกำหนดนโยบายสาธารณะ ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดนโยบาย ระบบราชการ และกลุ่มอิทธิพล รวมถึงกลุ่มผลประโยชน์ที่มีบทบาทใน
กระบวนการ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสาธารณะในกรณีปกติที่ไม่ต้องตัดสินใจรีบด่วนและกรณีวิกฤตโดยยกตัวอย่างประเด็นนโยบายที่น่าสนใจของไทยในปัจจุบันมาศึกษา
The principle of public policy. Procedures and processes of public policy and planning. Public policy analysis. The Processes of public policy formulation. Factors that impact to policy formulation. Bureaucracy and influence groups including
interest groups that play a role in the policy process. The normal solution of public problems and critical cases. The urgent case study of Thailand’s policy
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47