เมนูหลัก

รบ315จิตวิทยา พฤติกรรม และวัฒนธรรมทางการเมือง
Political Psychology, Behavior and Culture
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวทางด้านจิตวิทยาที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและวัฒนธรรมทางการเมือง ประยุกต์ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาและทฤษฎีทางด้านพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการอธิบายความแตกต่างของพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคล รวมถึงกระบวนการการกล่อมเกลาทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย พฤติกรรมทางการเมืองในวัฒนธรรมทางการเมืองรูปแบบต่างๆ
Psychological approach which involve with behavior and political culture. Apply on theories for indicate and explain the differentiation of political behaviors of individual, including democratically political socialization and behavior or other forms of political behaviors

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47