เมนูหลัก

รบ412ท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
Local with Natural Resources Management
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่น หลักการและองค์ประกอบในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กระบวนการ ยุทธวิธีในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
To study concepts and theory involved in natural resources and environmental management in community, principles and components empowerment participative in natural resources and environmental management.To study relationship
between local government and community in natural resources and environment management in community. Problems and obstacles in environment management process and strategy to promote the community’s participation in natural and environment.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47