เมนูหลัก

รบ421การจัดการวิสาหกิจชุมชน
Management of Community Enterprise
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: รบ102
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมาย และความสำคัญของเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น คำจำกัดความ แนวคิด ลักษณะเฉพาะ ประเภท วิธีการ กระบวนการ รูปแบบ พัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน ระบบการจัดการวิสาหกิจชุมชน กลยุทธ์การพัฒนาความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน และปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน

Meaning and importance of the local community economy, definitions, concepts, characteristic, types, methods, process, patterns, development of community enterprise, community enterprise management system, strategic
development for strength enhancement of community enterprise and factors effecting achievement of community enterprise.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47