เมนูหลัก

สศ451การจัดการฟาร์มปศุสัตว์ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
Smart Livestock Farm Management
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, สัตวศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-11:00AT 1413112C15013317W    
  พฤหัสบดี14:00-17:00AT 1413112L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: -
  02 จันทร์10:00-11:00AT 1413112C220W    
  อังคาร10:00-11:00AT 1420112C      
  พฤหัสบดี14:00-17:00AT 1413112L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
ปริญญาตรี สมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์07:00-23:00TBA(วิทย์)105C15510W    
  อาทิตย์07:00-23:00TBA(วิทย์)105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ สวก
Course Description
การวางผังฟาร์มอย่างชาญฉลาด การจัดการฟาร์มอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและสุขภาพสัตว์ ความสามารถในการผลิตและสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลที่เหมาะสมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ การจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารฟาร์ม การจัดการของเสียให้เหลือศูนย์ การจัดการผลผลิตเพื่อส่งตลาด

Smart farming layout, sustainable farm management practices regarding animal welfare and herd health, farm productivity and environment, application of appropriate machineries and modern technologies, IT for farm management, zero waste management, products management for marketing

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47