เมนูหลัก

สศ490สัมมนา
Seminar
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, สัตวศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ให้นักศึกษาศึกษาและวิเคราะห์เรื่องที่น่าสนใจทางด้านสัตวศาสตร์เพื่อนำเสนอและอภิปรายในชั้นเรียนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา

Students study and analyze the topics of interest in animal science, present and discuss in class with the consence of program coordinator

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47