เมนูหลัก

สศ494ภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร์
English for Animal Science
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, สัตวศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เน้นการศึกษาภาษาอังกฤษทางวิชาการในสาขาสัตวศาสตร์ ในระดับศัพท์เทคนิค วลี และรูปประโยค การใช้ภาษาเพื่อการค้นคว้าวิจัย การอ่านบทความวิชาการภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร์ และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์

The course focuses on academic English in the field of animal science, encompassing practical application
of animal science technical vocabularies, common phrases and sentences, and of language skills for Animal Science research. These include academic skills to tackle English material on Animal Science, and English communication skills for livestock- related career path.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47