เมนูหลัก

สศ360นมและผลิตภัณฑ์นม
Milk and Milk Products
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, โคนมและโคเนื้อ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
กายวิภาคและสรีรวิทยาของเต้านม เมตาโบลิซึมของสารอาหารต่าง ๆ ในร่างกายและต่อมน้ำนม การกลั่นสร้างน้ำนม และการขับนม ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการให้นม ผลิตภัณฑ์นมและกระบวนการแปรรูปน้ำนม มาตรฐานศูนย์รับน้ำนมดิบและโรงงานแปรรูป การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำนม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์นม

Anatomy and physiology of the udders, nutrients metabolism in the body and mammary gland, milk synthesis and secretion, hormones related to lactation , Milk processing and dairy products, standards of milk collection
center and milk processing plant, milk testing and quality control, factors affecting quality of dairy products
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47