เมนูหลัก

กช324ระบบเกษตรทางเลือกเพื่อการพัฒนาชุมชน
Alternative Agriculture System for Community Development
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, การจัดการชุมชน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิด ปรัชญา ความหมาย ความสำคัญของการเกษตรทางเลือก พัฒนาการเกษตรของประเทศไทย การเกษตรกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต รูปแบบ วิธีการของเกษตรทางเลือก การตัดสินใจเลือกการทำการเกษตรที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน
โดยศึกษาระบบการเกษตร เช่น เกษตรผสมผสาน วนเกษตร การเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
Concept, philosophy, meaning, the crucial of alternative agriculture for community development, the development of agriculture in Thailand, agriculture with environmental problems and quality of life, types, method of alternative agriculture, the decision to select
the agriculture which is proper to community environment for supporting the quality of life and develop community sustainable by studying agriculture system such as agro-forestry, integrated farming System, natural farming and organic agriculture.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47