เมนูหลัก

พส451เทคโนโลยีการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Techonology of Plant Tissue Culture
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาประวัติ อุปกรณ์และเครื่องมือ วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบต่างๆ ทั้งในการเลี้ยงบนอาหารเหลว และอาหารแข็งสูตรต่างๆ ตลอดจนวิธีการนำต้นจากขวดออกปลูก

Studies of history, material and method, different techniques of plant tissue culture on liquid media and solid media, composition and preparation of tissue culture media as well as plantlet transplanting techniques.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47