เมนูหลัก

ปม501ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการป่าไม้
Research Methodology for Forest Management
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, การจัดการป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการป่าไม้ ขั้นตอนของการดำเนินการวิจัยทาง (วิทยาศาสตร์/สังคมศาสตร์) การออกแบบการวิจัย การประมวลผล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลจากการวิเคราะห์ การเขียนรายงานและรูปแบบการนำเสนอผลงาน

The concepts of forest management research, experimental designs and steps in forest management research, data processing, analysis and interpretation of research results, writing and presenting a research report.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47