เมนูหลัก

ปม511นิเวศวิทยาป่าไม้และการจัดการขั้นสูง
Advance Forest Ecology and Management
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, การจัดการป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิดทางนิเวศวิทยาป่าไม้ ลักษณะของระบบนิเวศป่าไม้ การวิเคราะห์ทางนิเวศวิทยาป่าไม้ และความสำคัญของศาสตร์ทางนิเวศวิทยาป่าไม้ต่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั้งป่าธรรมชาติ และป่าที่ถูกรบกวน

Forest ecological concepts; characteristics of forest ecosystems; forest ecological analysis and the importance of forest ecology in forest resources management in both natural and disturbance forests.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47