เมนูหลัก

ปม521การฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ขั้นสูง
Advance Forest landscape Restoration
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, การจัดการป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี07:00-09:00TBA(แพร่)TBAC550W    
  พฤหัสบดี09:00-12:00TBA(แพร่)TBAC      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 24 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ศรีสุดา ทาหาร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
Course Description
แนวคิดพื้นฐานการฟื้นฟูภูมิทัศน์ ป่าไม้ กลยุทธ์ในการฟื้นฟูป่า การฟื้นฟูป่าตามธรรมชาติ การเร่งการฟื้นฟูป่า รูปแบบการฟื้นฟูป่า การวางแผนฟื้นฟูป่า การผลิตกล้าไม้ การติดตามตรวจสอบการฟื้นตัวของป่า การวิจัยการฟื้นฟูป่า

Forest Landscape Restoration concepts, Forest Restoration strategies, Forest Natural Regeneration, Accelerated Natural Regeneration, Forest Restoration Systems, Forest Restoration planning, Seedling production, Forest Restoration monitoring, Forest Restoration Research

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47