เมนูหลัก

ปม531นโยบายและการวางแผนจัดการทรัพยากร ป่าไม้อย่างยั่งยืน
Policy and Planning for Sustainable Forest Resource Management
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, การจัดการป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิด หลักการ ทางนโยบายและการวางแผนจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน วิวัฒนาการการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของสังคมไทย กระบวนการวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนโยบายของรัฐ การวิเคราะห์และกระบวนการกำหนด
นโยบายทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และเทคนิควิธีในการวางแผน แนวโน้มเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนทรัพยากรป่าไม้ในอนาคต
Concepts, principles, policies and sustainable of forest resources planning; evolution of forest resources management based on Thai society; processes of laws analysis on natural resources and environmental and state policies; the relationship
between the analysis and definition of forest resource policy including strategic goals, strategies, future trends of action plans and planning for forest resources.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47