เมนูหลัก

ปม551นิเวศบริการและเศรษฐสังคมทางป่าไม้
Ecosystem services and Socioeconomics Forestry
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, การจัดการป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิดและวิธีการด้านนิเวศบริการ ซึ่งแบ่งเป็น การเป็นแหล่งผลิต (provisioning service) ด้านการควบคุม (regulation service) ด้านวัฒนธรรม (cultural service)และด้านการสนับสนุน (supporting service) การประยุกต์เชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการป่าไม้ การประเมินโครงการทาง
เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าไม้ การประยุกต์หลักการตัดสินใจ การวิเคราะห์เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจของรัฐเพื่อการจัดการปัญหาการจัดการป่าไม้ กรณีศึกษา
Concepts and methods of Ecosystem services are provisioning service, regulation service, cultural service, and supporting service. Applied economics for forest management; evaluation of economic projects related to forest management;
application of decision principles; economic appraisal in forestry management; state economic policy of forest management problems; a case study practice.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47