เมนูหลัก

ปม612นิเวศวิทยาเชิงปริมาณเพื่อการจัดการป่าไม้
Quantitative Ecology for Forest Management
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, การจัดการป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ระบบนิเวศเชิงปริมาณทั้งในระดับโครงการและหน้าที่ของระบบนิเวศป่าไม้ เพื่อการประยุกต์ใช้การคำนวณเชิงปริมาณในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และเทคนิคการคำนวณในงานการจัดการป่าไม้ ศึกษานอกสถานที่และกรณีศึกษา

Quantitative ecosystems at the project level and forest ecosystem functions applied for qualitative calculation of sustainable forest management; techniques in forest management; field trips and case studies.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47