เมนูหลัก

ปม602การจัดการระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูง
Upland Agroforestry System Management
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, การจัดการป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการและแนวคิดในการจัดการเกษตรบนพื้นที่สูง และการอนุรักษ์การเกษตร การวิเคราะห์โครงสร้างและคุณสมบัติสภาพพื้นที่ตามโครงสร้างบนพื้นที่สูง ผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษย์และต่อสภาพทั่วไป รวมถึงสมดุลของระบบนิเวศ สมรรถนะของ
ทรัพยากรธรรมชาติในการรองรับการพัฒนา ศึกษานอกสถานที่และกรณีตัวอย่าง
Concepts of agricultural management in highland; agricultural conservation; structural analysis and properties on highland. Effects of natural resources on humans and general conditions including ecological balance; capabilities of natural resources
for the development; field trips and case studies.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47