เมนูหลัก

สด283การสร้างแบรนด์ การโฆษณา และการตลาดดิจิทัล
Branding, Advertising, and Digital Marketing
สังกัดสารสนเทศและการสื่อสาร, การสื่อสารดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทฤษฎีและการปฏิบัติในการสร้างแบรนด์ การโฆษณาและประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการสร้างแคมเปญการสร้างแบรนด์เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด การสร้างแบรนด์ออนไลน์รวมถึงการตลาดแบบหลายช่องทาง สังคมออนไลน์ การใช้ค าค้นหาในเสริ์ทเอนจิ้น แฮช แท็ค การสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
การใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) และระบบการตลาดอัตโนมัติเพื่อวางแผนการสื่อสาร การเตรียมและวิเคราะห์รายงานข้อมูลเพื่อใช้ใน การวางกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ การเชื่อมโยงแบรนด์กับผู้บริโภค และช่วยขับเคลื่อนยอดขายผ่าน การตลาดออนไลน์
Theory and practice in branding, advertising and apply these in creating branding campaign and communicating them to the target market. Building a brand online - including multichannel marketing, social media, keywords in search engine, hashtag. Brand creation process and
digital marketing communication. Using marketing strategies such as Customer relationship management (CRM), Corporate social responsibility (CSR) and marketing automation to create the communication plan. Preparing and analyzing the core reports in establishing brand strategy.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47