เมนูหลัก

สด301วัฒนธรรมสื่อดิจิทัลกับสังคม
Digital Media Culture and and Society
สังกัดสารสนเทศและการสื่อสาร, การสื่อสารดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการใช้สื่อดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับสังคมและวัฒนธรรมในระดับภูมิภาคและระดับโลก ผลกระทบของสื่อดิจิทัลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม การเปลี่ยนแปลงจากผู้รับสารเป็นผู้ส่งสาร พลเมืองดิจิทัลซึ่งส่งผลต่อการสร้างพลังทางสังคม
และวัฒนธรรมใหม่ด้านการสื่อสารที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งระดับภูมิภาคและระดับสากล
Theories and guidelines of using digital media which link social and culture in regional and global levels, impact of digital media on social changes, transformation of receiver to media producer, digital citizenship that affects social power creation and new
culture in communication which leads to social changes in regional and international levels.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47