เมนูหลัก

สด282การออกแบบกราฟิก
Graphic Design
สังกัดสารสนเทศและการสื่อสาร, การสื่อสารดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: สด103
รายวิชาต่อเนื่อง:สด284, สด285, สด314, สด316, สด384
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
สามารถใช้ทักษะการจัดการภาพ ข้อความ พื้นฐานทักษะวาดภาพพื้นฐาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้และสามารถออกแบบกราฟิก เรียนรู้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ให้เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆเช่นด้านการตลาด ด้านสังคมวัฒนธรรมให้โดดเด่น สร้างประสบการณ์ใหม่ด้วยการประยุกต์
ผสมผสานเทคนิคและสื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกราฟิกและแก้ไขปัญหาเพื่อการสื่อสาร ในรูปแบบสื่อที่หลากหลาย เช่น สื่อออฟไลน์ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ โฆษณา แอนิเมชั่น โทรทัศน์และภาพยนตร์
Management skills of visual art, image and text management. Basic drawing skills and using computer software to apply in graphic design. The principle of relationship between design and environmental, economic, social and cultural impact. Explore new
experiences from applying techniques of visual art to communicate directly to the target. Using creative thinking to design and solve the problems of communication in varieties of media such as offline media, printing, online media, advertising, animation, television, and films.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47