เมนูหลัก

สด383นวัตกรรมสื่อดิจิทัล
Digital Media Innovation
สังกัดสารสนเทศและการสื่อสาร, การสื่อสารดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการของนวัตกรรมสื่อดิจิทัล เรียนรู้งานสื่อสร้างสรรค์ที่ผสมผสานเทคโนโลยีทางการสื่อสารดิจิทัลเพื่อตอบสนองชีวิตยุคใหม่ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมสื่อดิจิทัลกับงานออกแบบและการสร้างสรรค์สื่อ

Principle of digital media innovation, study of creative media which integrate digital communications technology in order to respond to people‘s lifestyle in the modern age, application of digital media innovation in media design and creation.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47