เมนูหลัก

สด384เทคนิคพิเศษในงานโทรทัศน์
Special Effects for Television
สังกัดสารสนเทศและการสื่อสาร, การสื่อสารดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: สด282 หรือ
สด282
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เรียนรู้การสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพ ประกอบไปด้วยการทำแบบจำลองและการสร้างสรรค์ภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรียนรู้การใช้ไฟ เทคนิคการให้แสงเงาเพื่อให้ภาพมีความสมจริงและสร้างการเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในงานภาพยนตร์ โทรทัศน์ โดยใช้โ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านแอนิเมชั่นและภาพยนตร์ การสร้างแบบจำลองพลวัตที่เหมาะสมเพื่อใช้ในฉากการแสดงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่นการใช้แบบจำลองพลวัตการระเบิด การสร้างไฟ กลุ่มควันหรือเทคนิคพิเศษอื่นๆ
Learning digital visual effects including techniques for modeling and creating visual effects through technology. Explore digital lighting and shading techniques for creating realistic looking animated used in films and television by using professional
animation and film software. Design appropriate effects dynamic effects used during live performances such as create effects with fire, explosions, and smoke.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47