เมนูหลัก

สด482นิทรรศการร่วมสมัย
Contemporary Exhibition
สังกัดสารสนเทศและการสื่อสาร, การสื่อสารดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: สด389
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การออกแบบและเผยแพร่ผลงานในรูปแบบนิทรรศการร่วมสมัย โดยผสมผสานสื่อหรือนวัตกรรมดิจิทัลต่าง ๆ สู่การนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์งานด้านการสื่อสารดิจิทัล ที่มีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของงานนิทรรศการที่มีความเป็นดิจิทัล

Design and publishing of works in the form of contemporary exhibitions by combining media or digital innovations into presentations of digital media creations, with the objective of creating digital style exhibitions.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47