เมนูหลัก

สด318การออกแบบประสบการณ์การสื่อสาร
User Experience Design
สังกัดสารสนเทศและการสื่อสาร, การสื่อสารดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เรียนรู้การออกแบบสื่อที่เน้นทั้งความสวยงามและคำนึงถึงความประทับใจด้านการใช้งานของผู้ใช้สื่อ เรียนรู้แนวคิด และกระบวนการสร้างสรรค์และผลิตต้นแบบการใช้งาน , ทดสอบการใช้งาน , การทำแบบจำลอง เพื่อทดลองการใช้งานแอพพลิเคชั่น นิทรรศการที่น่าสนใจดึงดูดผู้ชม
มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และการถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้ใช้สื่อพร้อมพัฒนาพฤติกรรมการใช้งาน
Design beautiful and useful media for the target users. Concept and process of creating, producing, modeling testing of the prototype. Modeling and testing interface application. Design and create the meaningful and transformative experiences interactive exhibition for the target audiences.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47