เมนูหลัก

สศ484การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์
Livestock Venture and Entrepreneurship
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, โคนมและโคเนื้อ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิดและรูปแบบของธุรกิจปศุสัตว์ คุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจปศุสัตว์ การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง การหาแหล่งทุน การจัดการและบริหารการเงิน การเชื่อมโยงของเครือข่ายธุรกิจ การจัดจำหน่ายและการตลาดปศุสัตว์

The concept and types of livestock business, including characteristics of livestock business enterpreneur, business feasibility and planning, risk assessment, fund seeking, management and financial management, linking of business network, distribution and marketing of livestock products

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47