เมนูหลัก

สศ484การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์
Livestock Venture and Entrepreneurship
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, โคนมและโคเนื้อ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี10:00-13:00AT 1413112C805327W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วิชาเอกเลือก
  02 อังคาร16:00-19:00AT 1420112C110W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
ปริญญาตรี สมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 1055W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะ สวก.
Course Description
แนวคิดและรูปแบบของธุรกิจปศุสัตว์ คุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจปศุสัตว์ การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง การหาแหล่งทุน การจัดการและบริหารการเงิน การเชื่อมโยงของเครือข่ายธุรกิจ การจัดจำหน่ายและการตลาดปศุสัตว์

The concept and types of livestock business, including characteristics of livestock business enterpreneur, business feasibility and planning, risk assessment, fund seeking, management and financial management, linking of business network, distribution and marketing of livestock products

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47